بررسی و مطالعه

تِکیکو بر اساس سفارش مشتریان خود مطالعات مدیریتی، تخصصی، سیاستی و بین المللی را انجام و گزارشهای بدست آمده را در اختیار آنها قرار می دهد. چنانچه گزارشهای آماده ای هم داشته باشد آنها را عرضه می نماید.