برگزاری رویداد

رویدادهای علمی، فناوری و نوآوری، سیاستی، تخصصی، اجرایی و بین المللی در اشکال مورد نیاز مشتریان و متقاضیان در قالبهای نشستها، همایشها، کنفرانسها و هر شکل دیگر مناسب، سفارشی سازی و اجرا می شود.