خدمات مشاوره

نظر به تجربه نسبتا طولانی در همکاریهای بین المللی و اکوسیستم فناوری و نوآوری، تِکیکو آمادگی دارد به مشتریان خود مشاوره های سیاستی، تخصصی، اجرایی و بین المللی ارائه نماید.