خدمات کارگزاری

مشتریان می توانند کارگزاری هریک از خدمات مشاوره ای، مطالعه و بررسی، برگزاری دوره های آموزشی؛ بهم رسانی؛ تجاری سازی فناوری؛ و تعاملات و تجارت بین الملل مورد نیاز خود را به تِکیکو واگذار نمایند. شرکتهای دانش بنیان، فناور پایه، تولیدی، تجاری و خدماتی داخلی، بین المللی و جهانی مشتریان تِکیکو می باشند.