دوره های آموزشی

دوره های آموزشی برنامه ریزی شده و هدفمند بر اساس نیازمندیها و تقاضاهای مشتریان با بهره گیری از توان آموزشی تِکیکو و متخصصین توانمند داخلی و بین المللی طراحی، برنامه ریزی و اجرا می گردد.