تِکیکو

TECI-CO

شرکت طلوع تعاملات فناوری و اقتصادی (تِکیکو) یک کسب و کار خصوصی، اقتصادی و خدماتی است که در زمینه های تجارت بین الملل، تجاری سازی و صادرات فناوری و محصولات فناوری و نوآوری در سطح ملی، بین المللی و جهانی فعالیت می نماید.
Tolo Technological and Economic Interactions Company (TECI-CO) is a private, economic and service provider business that operates in the fields of international trade, commercialization and export of technology and technological & innovative products at the national, international and global levels
TECI-CO
teci Logo
به
تِکیکو
خوش آمدید
TECI-CO
to
Welcome
به
تکیکو
خوش آمدید
co
Teci
to
Welcome